Eben-Haezer Basisschool Drachten

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschap draagt bij aan een goede afweging van de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders van onze school.
Onze MR bespreekt alles wat zij van belang vinden met de directie. We geven gevraagd en soms ongevraagd advies en hebben instemmingsrecht over een aantal beleidstukken zoals o.a. formatie, taakverdeling personeel en de inhoud van de schoolgids.
We vergaderen ongeveer 5 keer per schooljaar. 
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders.

In onze MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. Er zitten twee ouders en twee personeelsleden in de MR raad.

De volgende personen hebben zitting in deze raad:


BBMR

Met instemming van de lokale medezeggenschapsraden is op het niveau van Stichting RONN een zogenoemde bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad ingericht. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale raden, waarmee draagvlak voor genomen besluiten op lokaal niveau zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd.

De bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad bespreekt onderwerpen die het geheel van de scholen aangaan, zonder dat de lokale raden hun bevoegdheden overdragen aan dit medezeggenschapsorgaan. Besluitvorming op bovenbestuurlijk niveau is dus afhankelijk van de unanieme medewerking van de scholen. Iedere lokale MR behoudt haar bevoegdheden en zal moeten instemmen met een besluit om dit te kunnen implementeren op de betreffende school. Dit zorgt ervoor dat iedere MR achter een voorgenomen besluit moet kunnen staan om het besluit organisatiebreed te kunnen doorvoeren.Heeft u vragen of een opmerking betreffende MR zaken, mail ons.

Neem contact met ons op