Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Contact directeur via de e-mail
Eben-Haëzerschool te Drachten

Directeur: Dhr. T. Ouwehand

Engwerd 1
9202 AN Drachten
Tel: 0512-511333

Email: directie@ebenhaezerdrachten.nl