Vrij van school
Vakantieverlof

Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. (Een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd).Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen.
Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden (zie of beluister hiervoor ook, de informatie van de rijksoverheid.)

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
- voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
- voor verhuizing ten hoogste 1 dag
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad
  voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats
  van de leerling wordt gesloten;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur in overleg met
  de directeur van de school;
- bij overlijden van bloed- of aanverwanten:
- in de eerste graad maximaal 4 dagen;
- in de tweede graad maximaal 2 dagen;
- in de derde of vierde graad maximaal 1 dag;
- bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders ten hoogste 1 dag;
- overige gewichtige omstandigheden; geldt alleen in, naar het oordeel van de directeur, zeer bijzondere gevallen,
  dus niet voor gewone feesten, wintersport e.d.; in voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts
  of maatschappelijk werker te worden overgelegd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.
Let op!

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders (of kinderen van 12 jaar of ouder) kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.
Bezwaar/beroep

Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Verlof aanvragen

Verlof kan aangevraagd worden middels een aanvraagformulier (te verkrijgen bij de directeur). Lever dit formulier tijdig in op school ter attentie van de directeur.

Verlof aanvraag formulier:
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...